ul. Tadeusza Rejtana 3, Wieliczka
REGULAMIN SKLEPU

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Wielicka Manufaktura Meble i Dekoracje Ewa Kupiec 32-020 Wieliczka NIP: 6930009944 REGON 350075550, za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://www.wielickamanufaktura.pl/ zwanego dalej: „Sklepem”.
Kontakt ze sprzedawcą można nawiązać za pomocą:
– adresu poczty elektronicznej studio@wielickamanufaktura.pl
– telefonicznie pod numerem tel. 537 778 858 oraz 695 026 798

 

Spis treści
§1 Postanowienia ogólne
§2 Składanie zamówień
§3 Sposoby płatności
§4 Koszty dostawy
§5 Prawo odstąpienia od umowy
§6 Polityka prywatności
§7 Postanowienia końcowe

Definicje:
Regulamin – poniższy regulamin
Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
Konto Klienta – wymagający rejestracji na stronie Sprzedawcy oraz akceptacji niniejszego Regulaminu zbiór danych teleinformatycznych umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, sprawdzenia statusu jego realizacji, zmiany bądź weryfikacji swoich danych kontaktowych a także zarządzania swoimi danymi w tym anonimizacji oraz ich usunięcia
Produkt(y)/Towar(y) – prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie rzeczy, na które Klient może złożyć Zamówienie
Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
Sklep/Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem wielickamanufaktura.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
Sprzedawca – firma Wielicka Manufaktura Meble i Dekoracje Ewa Kupiec Rynek Górny 8, 32-020 Wieliczka; NIP: 6930009944 REGON 350075550.
Umowa sprzedaży – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu internetowego, określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

Każdy Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu wymagana jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego.
2. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://www.wielickamanufaktura.pl/ prowadzony jest przez Wielicka Manufaktura Meble i Dekoracje Ewa Kupiec Rynek Górny 8, 32-020 Wieliczka NIP: 6930009944 REGON 350075550, będącego jednocześnie jego właścicielem zwanym dalej „Sprzedawcą”.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w każdym momencie Klient ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
Sklep internetowy umożliwia zakup towarów znajdujących się w asortymencie sklepu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca umożliwia zakup w walutach określonych w Sklepie internetowym oraz dostawę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wybór dostawcy i opcje dostawy zostały określone w sekcji niniejszego Regulaminu jako Koszty dostawy i są dostępne pod adresem Koszty i sposób dostawy.
4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityką Prywatności.
5. W chwili złożenia Zamówienia Kupujący zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zostaje zawarta na czas określony do chwili dostarczenia Kupującemu Przedmiotu będącego przedmiotem Zamówienia lub do czasu zakończenia procedury związanej z uprawnienie do złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Informacje o Produktach oraz ceny prezentowane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego
7. Właścicielem opisów i zdjęć produktów zamieszczonych na stronach Sklepu, jest Sprzedający. Kopiowanie i publiczne wykorzystywanie zamieszczanych treści bez zgody właściciela jest surowo zabronione.

§2 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
2. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu.
3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a. dodanie do koszyka produktu;
b. podanie danych do wysyłki;
c. wybór miejsca dostawy produktu;
d. wybór rodzaju płatności;
e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Realizuj zamówienie”. Po potwierdzeniu zakupu w przypadku wyboru płatności online następuje przekierowanie do płatności. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym następuje przejście do podsumowania zamówienia.
4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie jego złożenia za pośrednictwem strony sklepu oraz poczty e-mail.
5. Umowa sprzedaży uważana jest za zawartą w momencie, gdy Klient otrzyma elektroniczną lub telefoniczną informację Sprzedawcy potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji. Sprzedawca przesyła, niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później jednak niż w chwili wydania Produktu, potwierdzenie, zawierające informacje o rodzaju, ilość oraz cenie zamówionych Produktów, sposobie i terminie płatności. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
6. Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: studio@wielcikamanufaktura.pl.
7. W przypadku określonym w punkcie 6, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
8. Klient ma prawo do zmiany lub anulowania złożonego zamówienia, za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, do momentu otrzymania od sklepu wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.
9. Sprzedawca zastrzega sobie, że realizacja Zamówienia następuje po wpłacie całości ceny sprzedaży za Produkty. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient upoważnia Sprzedawcę do anulowania całego Zamówienia, a Sprzedawca nie musi dodatkowo informować o tym fakcie Klienta.

§3 SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
a). Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
ING Bank Śląski 0410 5014 4510 0000 9219 3421 78
W tytule przelewu wpisując NUMER ZAMÓWIENIA.
b). Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayPal.
3. Termin płatności:
a). W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na wskazany rachunek w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.
4. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

§4 SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
a). Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
ING Bank Śląski 0410 5014 4510 0000 9219 3421 78
W tytule przelewu wpisując NUMER ZAMÓWIENIA.
b). Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayPal.
3. Termin płatności:
a). W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na wskazany rachunek w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.
4. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

§5 KOSZTY DOSTAWY
1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi na terenie Polski do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a). W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
3. Adres, pod którym dostawa będzie dokonana, powinny być określone przez Klienta w formularzu zamówienia.
4. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w czasie określonym w ust. 2 powyżej, Sprzedawca może:
a) zawiadomić o tym Klienta pocztą elektroniczną, na adres podany przy rejestracji Konta lub przy składaniu zamówienia i zwrócić Klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną – chyba, że Klient wyrazi zgodę na przedłużenie czasu otrzymania Towaru. Odnosi się to w szczególności do Towarów zamówionych indywidualnie przez Klienta, nie będących w stałej ofercie Sklepu.
b) zwolnić się ze zobowiązania realizacji zamówienia poprzez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tą samą cenę. Klient ma prawo wówczas odmówić przyjęcia świadczenia zastępczego i odstąpić od umowy na zasadach opisanych w tymże Regulaminie.
5. Koszt wysyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
Dostawa dla wszystkich produktów znajdujących się w sklepie jest bezpłatna.

§6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 30 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, znajduje się także w zakładce Polityka zwrotów.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
3. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: Wielicka Manufaktura Meble i Dekoracje Ewa Kupiec Rynek Górny 8, 32-020 Wieliczka z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: studio@wielickamanufaktura.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa ta uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 30- dniowego terminu na adres: Wielicka Manufaktura Meble i Dekoracje Ewa Kupiec Rynek Górny 8, 32-020 Wieliczka, z dopiskiem „Zwrot”.
7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument.
10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§7 REKLAMACJE
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów w przypadku Klientów będących konsumentami na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, a w przypadku pozostałych Klientów – na zasadach określonych w ustawie z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny.
2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres Sprzedawcy. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub faktura).
3. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres studio@wielickamanufaktura.pl lub pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy: Wielicka Manufaktura Meble i Dekoracje Ewa Kupiec Rynek Górny 8, 32-020 Wieliczka, z dopiskiem „Reklamacja”.
4. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:
a). opis zaistniałej wady
b). kiedy wada się ujawniła oraz datę ujawnienia wady
c). czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji
Przy czym brak któregokolwiek z wyszczególnionych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.
5. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisma zawierającego reklamację ustosunkuje się na piśmie do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.
6. W wypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania Towaru do Klienta.

§8 POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych Klientów jest: Wielicka Manufaktura Meble i Dekoracje Ewa Kupiec Rynek Górny 8, 32-020 Wieliczka NIP: 6930009944 REGON 350075550.fa
2. Skuteczne złożenie zamówienia w Sklepie wymaga uprzedniego, dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji Konta Klienta lub składania zamówienia towaru.
4. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów, tj. firmie kurierskiej gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dostarczany na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy zapłata za zamówiony towar jest dokonywana z góry, dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, anonimizowania, przeniesienia lub usunięcia. W tym celu powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Sprzedawcą.
6. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych, w tym szczegółowe obowiązki informacyjnie oraz informacje dotyczące plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.
8. Na żądanie Klienta, skierowane na adres studio@wielcikamanufaktura.pl, Sprzedawca zapewnia Klientowi informację o:
a) udostępnianych przez Sprzedawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną;
b) podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania, jeżeli Sprzedawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenia przetwarzania danych.
9. Właściciel sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://wielickamanufaktura.pl wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania serwisu internetowego będącego sklepem internetowym i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
10. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
11. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
12. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne.
13. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Polityka prywatności”.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie Sklepu internetowego pod adresem https://wielickamanufaktura.pl, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)
3. Wielicka Manufaktura Meble i Dekoracje Ewa Kupiec honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin sklepu” oraz w siedzibie Sprzedawcy. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.
5. Wielicka Manufaktura Meble i Dekoracje Ewa Kupiec zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego wielickamanufaktura.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego wielickamanufaktura.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym
wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu.
6. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Sprzedawcy – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji przez Klienta.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).